Yu Nu Jian 200'sx12-Wabbo Company

Yu Nu Jian 200'sx12 玉女煎丸(又名:清胃养阴丸)

Product SKU: 20307

Regular price $26.00 Sale

PRACTITIONER LICENSE REQUIRED FOR PURCHASE

Yu Nu Jiang (Qing Wei Yang Ying) Wan

Clears Stomach heat, Nourishes yin

LICENCIA DE PRÁCTICA REQUERIDA PARA LA COMPRA

Yu Nu Jiang (Qing Wei Yang Ying) Wan

Despeja el calor del estómago, nutre el yin.