Xiao Jian Zhong Wan 200's x 12-Wabbo Company

Xiao Jian Zhong Wan 200's x 12

Product SKU: 20190

Regular price $23.00 Sale

PRACTITIONER LICENSE REQUIRED FOR PURCHASE

Xiao Jian Zhong Wan (12 Bottles)

Warms the Middle Jiao, Tonifies the Spleen, Harmonizes the Stomach, Relieves Pain

LICENCIA DE PRÁCTICA REQUERIDA PARA LA COMPRA

Xiao Jian Zhong Wan (12 Botellas)

Calienta el Jiao Medio, Tonifica el Bazo, Armoniza el Estómago, Alivia el Dolor