Qing Fei Yi Huo Wan 200'sP X 12-Wabbo Company

Qing Fei Yi Huo Wan 200'sP X 12

Product SKU: 20103

Regular price $23.00 Sale

PRACTITIONER LICENSE REQUIRED FOR PURCHASE

Ingredients: Radix Secutellaris (Huang Qin) 255.2mg, FructusGardeniae (Zhi Z) 145.9mg, Rhizoma Anemarrhenae(Zhi Mu) 109.3 mg, Bulbus Fritillariae Thunbergii (Zhe Bei Mu) 164.0mg. Cotex Phellodendri (HUang Bai) 72.9mg, Radix Sophorae Flavescentis (Ku Shen) 109.3mg, Radix Platycodinis (Jie Geng) 145.9mg, Radix Peucedani (Qian Hu) 72.9mg, Radix Trichosanthis (Tian Hua Fen) 145.9mg, Radix et Rhizoma Rhei (Da Huang) 218.7mg

LICENCIA PROFESIONAL NECESARIA PARA LA COMPRA 

Ingredientes: Radix Secutellaris (Huang Qin) 255.2mg, FructusGardeniae (Zhi Z) 145.9mg, Rhizoma Anemarrhenae (Zhi Mu) 109,3 mg, Bulbus Fritillariae Thunbergii (Zhe Bei Mu) 164.0mg. Cotex Phellodendri (Huang Bai) 72.9mg, Radix Sophorae Flavescentis (Ku Shen) 109.3mg, Radix Platycodinis (Jie Geng) 145.9mg, Radix Peucedani (Qian Hu) 72.9mg, Radix Trichosanthis (Tian Hua Fen) 145.9mg, Radix et Rhizoma Rhei (Da Huang) 218.7mg